Algemene gebruiksvoorwaarden ventu.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL
VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

Artikel 1: Definities
Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:

Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden;
Cliënt – de partij met wie Ventu een Overeenkomst aangaat of is aangegaan;
Data– beeld-, tekst-, geluid- of filmmateriaal, waaronder mede wordt aangemerkt: (bedrijfs)vermeldingen, beeldmerk, logo, zoekresultaten, e-mailadressen, banners of buttons, en (hyper)links, die door Ventu worden getoond in de overeengekomen media;
Dienst – alle werkzaamheden die voorwerp zijn van een Overeenkomst of (andere) rechtsverhouding tussen Ventu en Cliënt, alsmede alle daarbij vervaardigde materialen en resultaten die aan Cliënt daarbij worden geleverd;
Intellectuele eigendomsrecht- alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten.
Offline – het verrichten van (rechts)handeling(en) op iedere wijze anders dan via het internet;
Online – het verrichten van (rechts)handeling(en) via het internet zonder dat sprake is van persoonlijke communicatie tussen partijen;
Overeenkomst - de afspraken tussen Ventu en Cliënt op grond waarvan Ventu Diensten aan Cliënt levert;
Website – de door Ventu geëxploiteerde en eventueel nog te exploiteren website(s), de daaraan verbonden e-mail(notificatie), applicaties en andere vormen van publicatie in diverse media.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op iedere offerte en/of overeenkomst betreffende de levering door Ventu van Diensten aan of ten behoeve van Cliënt, ongeacht of die mondeling, schriftelijk elektronisch of anderszins zijn gedaan of tot stand gekomen. Afwijkende afspraken hebben slechts werking voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden of beding(en) van Cliënt worden door Ventu uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Ventu behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen behoorlijk bekend gemaakt worden door publicatie op de Website. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden op de Website. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de Website. Indien Cliënt niet instemt met de wijziging, heeft zij het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen of indien het een Overeenkomst betreft, die Online tot stand is gekomen, deze Online stop te zetten tegen de datum waarop de wijziging intreedt. Als na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden de Overeenkomst wordt verlengd of Cliënt een rechtsverhouding met Ventu aangaat, wordt Cliënt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard en is Cliënt daaraan gebonden.

2.3 Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in de Overeenkomst met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

Artikel 3: Uitvoering van Diensten

3.1 Cliënt zal de voor de uitvoering van de Diensten benodigde informatie, materialen en gegevens aan Ventu ter beschikking stellen volgens de (technische) eisen van Ventu. Ventu behoudt zich het recht voor deze eisen gedurende de Overeenkomst te wijzigen. Ventu zal Cliënt van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

3.2 Ventu behoeft de juistheid en volledigheid van door Cliënt of derden aangeleverde materialen, gegevens en informatie niet te controleren.

3.3 Ventu garandeert niet dat de door haar te leveren Diensten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van Cliënt, noch dat zij geschikt zijn voor het door Cliënt beoogde doel. Ventu garandeert niet dat de Diensten ononderbroken zullen werken, vrij zijn van virussen en fouten en/of gebreken en dat gebreken verholpen kunnen worden. Indien Ventu onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal Ventu deze onvolkomenheden naar beste vermogen herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens en informatie beschikbaar zijn.

3.4 Ventu zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Website te bieden. Ventu mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt a) wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Website, interfaces of servicemodules, en b) de beschikbaarheid van de Website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud, wijzigingen of anderszins. Ventu is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Website.

3.5 Ventu is gerechtigd de Diensten (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken, indien Cliënt een verplichting jegens Ventu niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, zonder dat Cliënt aanspraak kan maken op schadevergoeding met betrekking tot deze maatregelen. In voorkomend geval blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

3.6 Ventu is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken voor het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhoud, of verrichten van aanpassingen aan de Dienst en/of Website, zonder dat hierdoor enig recht van Cliënt op schadevergoeding jegens Ventu ontstaat.

3.7 Ventu is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van de diensten van derden.

3.8 Ventu is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de (door Cliënt aangeleverde) data te weigeren, te verwijderen of aan te passen, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is. In dat geval bestaat er geen enkele verplichting voor Ventu om de schade die Cliënt dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Artikel 4: Overige verplichtingen Cliënt

4.1 Cliënt garandeert dat de door of namens hem aangeleverde gegevens als bedoeld in artikel 3.1 juist en volledig zijn en dat deze gegevens en het gebruik van de Diensten niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op de (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden, of anderszins onrechtmatig is.

4.2. Cliënt zal zich onthouden van activiteiten die Ventu kunnen benadelen.

4.3 Cliënt zal al zijn medewerking verlenen aan de uitvoering van de Diensten.

4.4.Cliënt zal zich houden aan de richtlijnen van Ventu voor het gebruik van de Diensten, die op de Website of op andere wijze behoorlijk bekend zijn gemaakt.

Artikel 5: Stopzetten, opzeggen en ontbinding

5.1 Indien Online een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, vangt de Overeenkomst aan op de ingangsdatum zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst vermeldt of sprake is van stilzwijgende verlenging. Indien hiervan sprake is, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij Cliënt of Ventu de Overeenkomst Online stopzet tegen het einde van een periode.

5.2 Indien Cliënt Online een Overeenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan, per direct (tussentijds) Online stopzet, is de overeengekomen vergoeding voor de volledige periode verschuldigd. Cliënt heeft in dat geval evenmin recht op restitutie van reeds voldane vergoeding(en).

5.3 Indien Offline een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, vangt de Overeenkomst aan op de ingangsdatum zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode.

Artikel 6: Prijs en betaling

6.1 Ventu mag haar tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving op een termijn van ten minste één (1) kalendermaand aanpassen.

6.2 De in artikel 6.1 genoemde prijswijziging gaat voor het eerst in op de eerste dag na verlenging van de Overeenkomst. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Ventu aangekondigde verhoging van haar tarieven als bedoeld in artikel 6.1, is Cliënt gerechtigd binnen vijf (5) werkdagen na de in artikel 6.1 bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk of Online te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden, onder de verplichting tot schriftelijke opgave aan Ventu van de reden van beëindiging.

6.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.4 Cliënt zal de factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum betalen overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.5 Indien Cliënt niet op tijd betaald heeft, is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Cliënt na nadere aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de gestelde termijn te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van Cliënt.

6.6 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling, verrekening of aftrek van verschuldigde bedragen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Ventu; vrijwaring

7.1 Ventu is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt die al dan niet gebruik maken van de Diensten, schade verband houdende met de inschakeling van derden. Ventu is daarnaast niet aansprakelijk voor vernietiging of verlies van gegevens of documenten of voor iedere andere schade.

7.2 De aansprakelijkheid van Ventu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Ventu binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn heeft gesteld om de tekortkoming te zuiveren, en Ventu ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten.

7.3 Cliënt vrijwaart Ventu voor aanspraken van derde(n) voor schade die het gevolg is van het met toestemming van Ventu (mede-)gebruik door derde(n) van de door Ventu aan Cliënt beschikbaar gestelde gegevens of Diensten.

7.4 Cliënt vrijwaart Ventu voor aanspraken van derden wegens schade die gebaseerd is op de bewering dat (het gebruik van) de Dienst inbreuk maakt op enige (intellectueel eigendoms)recht van derden.

7.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Ventu niet aansprakelijk buiten de gevallen genoemd in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle (intellectuele eigendoms)rechten op de in het kader van de Diensten door Ventu ontwikkelde en/of aan Cliënt ter beschikking gestelde producten, goederen, materialen en resultaten bij Ventu of haar licentiegevers.

8.2 Het is Cliënt niet toegestaan een aanduiding in de door Ventu ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Diensten omtrent intellectuele of industriële eigendomsrechten zonder voorafgaande toestemming te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van Ventu mede verstaan: een (niet-)toerekenbare tekortkoming van de (toe)leveranciers van Ventu, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie aanbieder, storing van de fysieke bezetting Ventu en uitval van elektriciteit.

9.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De Overeenkomst(en) tussen Ventu en Cliënt, alsmede deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of anderszins tussen partijen zijn ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor andere zaken verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van PropertyNL BV, Stadsplateau 4, 3521 AZ  Utrecht